NIVEL 3

 

VERDE

 

TANDOKU RENSHU

O UCHI GARI

KO UCHI GARI

VOLTEOS 1 Y 2

HARAI GOSHI

TAI OTOSHI